حد ضرر (stoploss) همه سیگنال ها بدون در نظر گرفتن ضریب حدود ۱۰ درصد میباشد.